• 7

Algemene voorwaarden

1. Voorwoord
Algemene Voorwaarden van Joy & Health Schoonheidsinstituut gevestigd teZwartsluis en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 69618348. 

2. Definities
Joy & Health Schoonheidsinstituut: Joy & Health Schoonheidsinstituut, gevestigd aan de Julianastraat 20a (8064 CD) te Zwartsluis, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
AV: de algemene voorwaarden van Joy & Health Schoonheidsinstituut.
Gezichtsbehandeling:
Deelbehandeling:
Massage en lichaamsrituelen: 
Pedicure: 
Kleding- en stijl advies: 
Voor de definities van de behandelingen verwijzen wij door naar de website.

3. Toepasselijkheid
3.1 Deze AV zijn van toepassing op alle gezichtsbehandelingen, deelbehandelingen, massages, lichaamsrituelen, pedicurebehandelingen, manicurebehandelingen, behandelingen voor de man, het blijvend ontharen, kleding- en stijladviezen, arrangementen, verzorgingsproducten, make up producten en aanbiedingen welke door Joy & Health worden aangeboden, voor zover partijen van deze AV niet uitdrukkelijk en schriftelijk van zijn afgeweken.

3.2 Indien deze AV te zijner tijd wordt aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.

3.3 Indien enige bepaling van deze AV nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing blijven. 

4. Betaling
4.1 De klant dient na afloop van de behandeling middels contante betaling of een pintransactie te betalen. Tevens is het mogelijk dat de klant een factuur krijgt, waarvan de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekeningnummer NL53INGB 0007 725 407 ten name van Joy & Health Schoonheidsinstituut te Zwartsluis, dient te geschieden.

4.2 Joy & Health Schoonheidsinstituut draagt er zorg voor dat de prijzen van de behandelingen die zij aanbiedt en de verzorgingsproducten die zij te koop aanbiedt duidelijk worden aangegeven. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

4.3 Aanbiedingen zijn geldig gedurende de looptijd of zo lang de voorraad strekt.

4.4 Alle in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening, evenmin om enige betalingsverplichting jegens Joy & Health Schoonheidsinstituut op te schorten.

4.5 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de afgesproken termijn betaalt,
is de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4.6 Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Joy & Health Schoonheidsinstituut.

4.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting
van de klant voor deze en andere werkzaamheden niet op. 

5. Verplichtingen
5.1 Joy & Health Schoonheidsinstituut voert de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

5.2 De klant dient tijdig alle relevante gegevens welke van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de behandeling aan Joy & Health Schoonheidsinstituut te verstrekken.

5.3 Joy & Health Schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

6. Afspraken
6.1 Ingeval van verhindering dient de klant de afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak, te annuleren. 

6.2 Indien de klant de verplichting uit lid 1 van dit artikel niet of niet tijdig nakomt is Joy & Health Schoonheidsinstituut gerechtigd 50% van het honorarium en de administratiekosten voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening te brengen.

6.3 Indien de klant 15 minuten of meer te laat komt op een afspraak is Joy & Health Schoonheidsinstituut gerechtigd de afspraak te annuleren en 50% van het honorarium en de administratiekosten voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening te brengen.

6.4 Indien Joy & Health Schoonheidsinstituut verhinderd is dient zij de afspraak minimaal 1 werkdag voorafgaand aan de afspraak te annuleren. 

7. Vertrouwelijkheid
7.1 De klant verschaft Joy & Health Schoonheidsinstituut alle (persoons-) gegevens waarvan Joy & Health Schoonheidsinstituut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de behandeling.

7.2 Joy & Health Schoonheidsinstituut verplicht zich zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie die zij van de klant verkrijgt.

7.3 Met betrekking tot vertrouwelijke gegevens geldt voor beide partijen een geheimhoudingsplicht. Joy & Health Schoonheidsinstituut verplicht zich derhalve vertrouwelijke gegevens, welke worden verstrekt door de klant, niet aan derden te verstrekken. 

8. Klachtregeling
8.1 Indien de klant een klacht heeft ter zake een aangeschaft verzorgingsproduct of een behandeling, dan dient hij/zij dit binnen een termijn van 14 dagen na de aanschaf van het verzorgingsproduct of de behandeling gemotiveerd en schriftelijk aan Joy & Health Schoonheidsinstituut kenbaar te maken.

8.2 Indien een klacht door Joy & Health Schoonheidsinstituut gegrond wordt geoordeeld ontvangt de klant een nieuw verzorgingsproduct of krijgt de klant een nieuwe behandeling aangeboden, tenzij de klant gemotiveerd aangeeft hier geen prijs op te
stellen.

8.3 In onderling overleg kunnen partijen overeenkomen dat het aankoopbedrag voor het verzorgingsproduct of de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed wordt, mits de klacht van de klant gegrond is. 

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 De aansprakelijkheid van Joy & Health Schoonheidsinstituut voor schade geleden door de klant wegens door Joy & Health Schoonheidsinstituut aan de klant verleende diensten is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door Joy & Health Schoonheidsinstituut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot het in de desbetreffende situatie door Joy & Health Schoonheidsinstituut in rekening gebrachte bedrag tot een maximum van € 500,--.

9.2 De klant vrijwaart Joy & Health Schoonheidsinstituut voor alle aanspraken op schadevergoeding met betrekking tot het gebruik van door Joy & Health aangeboden
verzorgingsproducten voor andere doeleinden dan waarvoor zij bedoeld zijn of het gebruik van de verzorgingsproducten op een andere wijze dan de gebruiksaanwijzing aanduidt.

9.3 De klant vrijwaart Joy & Health voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, al dan niet voortvloeiend uit door Joy & Health geleverde diensten.

9.4 Joy & Health Schoonheidsinstituut is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die de klant ter zake van door Joy & Health Schoonheidsinstituut geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Joy & Health
Schoonheidsinstituut. 

10. Overmacht
10.1 Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Joy & Health Schoonheidsinstituut als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Onder overmacht wordt verstaan, elke van de wil van Joy & Health
Schoonheidsinstituut onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Joy & Health Schoonheidsinstituut kan worden verlangd.

10.2 Indien Joy & Health Schoonheidsinstituut door niet toerekenbare tekortkoming
(overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. 

11. Rechterlijke competentie en toepasselijk recht
11.1 Joy & Health Schoonheidsinstituut is lid van de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) en is derhalve aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging.

11.2 Alle geschillen die ontstaan zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Zwolle.

11.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Copyright © 2015 | Gerealiseerd door: DIXID